Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai

Projekts 5.2.7. "Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" tiek īstenots Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” ietvaros (2014.-2017.g.).

Programmas vadītāja – LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr. habil. oec. Baiba Rivža.

Programmas lapa LZA mājaslapā

Programmas Facebook profils

Programmas Twitter profils

Informācija par EKOSOC-LV programmu LU Ekonomikas un vadības fakultātes mājaslapā

Informācija par EKOSOC-LV programmu LLU mājaslapā

Projekta 5.2.7. vadītājas: RTU asociētā profesore, vadošā pētniece, Dr.paed. Karine Oganisjana un RSU profesore, Dr.oec. Inna Dovladbekova.

Projekta lapa RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes mājaslapā

Projekta 5.2.7. mērķis: izveidot sociālās inovācijas modeli, kas sekmētu ekonomisko demokrātiju, sociālā un cilvēkkapitāla attīstību, paaugstinātu valsts institūciju, uzņēmumu un  Latvijas iedzīvotāju sadarbību sabiedrības problēmu risināšanā un motivētu  ar saviem radošiem risinājumiem pašorganizēties un aktīvi piedalīties sociālās inovācijas procesā, stiprinot sabiedrības drošumspēju un veicinot tās ilgtspējīgu attīstību.

Projekta 5.2.7. uzdevumi:

  1. izpētīt sociālās inovācijas pašreizējās formas un procesu rezultatīvos rādītājus Latvijā un Eiropā, kas ļautu radīt platformu mūsdienīga sociālās inovācijas modeļa izstrādei Latvijā;
  2. izpētīt ekonomiskās demokrātijas, cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla mijiedarbību un ietekmi uz sabiedrībai svarīgiem jautājumiem (izglītība, sociālā līdzdalība, inovācijas procesi, sabiedrības institūciju attīstība) Latvijā;
  3. izpētīt faktorus, kas nosaka Latvijas sabiedrības iesaisti sociālās inovācijas procesos, un  nosacījumus, kas nodrošina Latvijas sabiedrības līdzdalību sociālās inovācijas radīšanas procesā gan indivīdu, gan grupu līmenī;
  4. izstrādāt valsts institūciju, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbības tīkla modeli sociālās inovācijas attīstīšanai Latvijā;
  5. izstrādāt ieteikumus valsts politikas veidotājiem, un uzņēmumu vadītājiem, lai nodrošinātu esošo darbinieku finansiālās līdzdalības sistēmas, sociālā kapitāla un sociālās līdzdalības attīstības problēmu izpratni un vajadzības Latvijā sociālās inovācijas veicināšanas kontekstā;
  6. izstrādāt rekomendācijas par darbinieku finansiālās līdzdalības sistēmas ieviešanu Latvijā metodoloģiskajā un metodiskajā līmenī, kā arī izstrādāt cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla mijiedarbības teorētisko konceptu un veikt tā aprobāciju Latvijā;
  7. izstrādāt mācību metodiku un līdzekļus sociālās inovācijas attīstībai Latvijā, kas mūžizglītības dažādos līmeņos vecinātu atvērtību jauninājumiem, starpnozaru un starpdisciplināru radošu domāšanu un aktīvu iesaisti sabiedrības problēmu risināšanā.

Projekta 5.2.7. īstenojamo pasākumu īss apraksts:

Parasti inovāciju saista ar uzņēmējdarbību un tehnoloģijām, lai tirgū nodrošinātu pieprasītus un konkurētspējīgus produktus vai pakalpojumus. Taču sabiedrība nevar pastāvēt bez noteiktām ekonomiskajām attiecībām. Ekonomiskā (uzņēmējdarbības) inovācija atšķiras no sociālās inovācijas, jo šīm jomām ir atšķirīgi mērķi un darbības loģika, taču arī sociālā inovācija ir sabiedrībai nozīmīga, jo tā vienmēr ietekmē kādu sabiedrības daļu vai sabiedrību kopumā. Lai arī sociālās inovācijas primārais mērķis nav peļņas gūšana, tā vienmēr dod ekonomisku efektu vai ieguvumu. Pētījumi parāda, ka pastāv korelācija starp sociālās inovācijas attīstības līmeni un inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību valstī.

Pašlaik, kad Latvijā tiek akcentēta nepieciešamība veikt radikālu pāreju uz zināšanu ekonomiku, ir svarīgi pievērsties sociālajai inovācijai, izpētot tās formas, novērtēšanas mehānismu, ietekmējošos faktorus un veicināšanas nosacījumus.

Latvijā ir nepieciešams atvērt inovācijas procesus plašai sabiedrībai, jo tikai cilvēks, kas ir sabiedrības problēmu risināšanas aktīvs dalībnieks, spēj paaugstināt gan savu, gan arī visas sabiedrības drošumspēju un veicināt tās ilgtspējīgu attīstību. Lai veicinātu inovācijas atvērtību un sekmētu sabiedrības līdzdalību un iesaisti sociāli-ekonomiskos procesos, nepieciešams radoši attīstīt esošās sociālās inovācijas formas un ieviest jaunas, nodrošinot to darbības juridisko pamatojumu. Šie pasākumi ir saistīti ar cilvēkresursu potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu sociālās inovācijas procesā, sociālā kapitāla, sociālas līdzdalības, ekonomiskās demokrātijas un uz sociālo inovāciju orientētas izglītības attīstību.

Pētījumā tiks: 1) analizēta zinātniskā literatūra, pieejamie pārskati, problēmsituāciju analīzes (case study) un citi dokumenti, kas sniedz informāciju par ES valstu pieredzi un pašreizējiem pasākumiem sociālajā inovācijā, 2) aptaujātas un intervētas ieinteresētās puses, kas iesaistītas sociālās inovācijas procesos, 3) analizēta zinātniskā literatūra un ES valstu pieredze sociālās inovācijas veicināšanai mūžizglītības visos līmeņos.

Ņemot vērā analīzes secinājumus, tiks sagatavoti priekšlikumi un atzinumi par esošajām nepilnībām un trūkumiem, kas ierobežo sadarbību un sociālās inovācijas attīstību katrā jomā. 

***

Projekta pirmā virziena (vad. K.Oganisjana) uzdevumu izpildē pētījuma 1. posmā (01.10.2014. – 31.03.2015.) piedalījās pētnieki no RTU ‒ Dr. paed. Karine Oganisjana; Dr.oec. Jeļena Titko, Dr.oec. Konstantins Kozlovskis,  Mg.oec. Tālis Laizans un doktorante Iveta Ozola-Ozoliņa; LLU ‒ Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte, Dr.oec. Lāsma Dobele un doktorante Linda Kelle; LU – Dr. paed. Svetlana Surikova un RSU – Dr. habil. paed. Tatjana Koķe. Pētījuma 2. posmā (01.04.2015.- 31.12.2015) piedalījās: no RTU ‒ Dr. Paed. Karine Oganisjana; Dr.oec. Jeļena Titko, Dr.oec. Konstantīns Kozlovskis,  Mg.oec. Tālis Laizāns, doktorante Iveta Ozola-Ozoliņa un maģistrants Mārtiņš Putenis; no LLU ‒ Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte, Dr.oec. Lāsma Dobele un doktorante Linda Kelle; no LU – Dr. paed Svetlana Surikova un no RSU – Dr. habil. paed. Tatjana Koķe, kā arī SIA „Finehouse” valdes priekšsēdētāja Agnese Irbe (darbs bez atalgojuma).

Projekta otrā virziena (vad. I.Dovladbekova) uzdevumu izpildē pētījuma 1. posmā (01.10.2014. – 30.04.2015.) bija iesaistīti šādi pētnieki: Dr.oec. Inna Dovladbekova (RSU), Dr.oec. Anželika Berķe-Berga (RSU), Dr.oec. Ērika Šumilo (LU), Dr.oec. Ilona Baumane-Vītoliņa (LU), Dr.oec. Tatjana Muravska (LU), Mg.oec. Ilze Vilka (LU). Pētījuma 2. posmā (01.05.2015.- 31.12.2015) piedalījās: Dr.oec. Inna Dovladbekova (RSU), Dr.oec. Anželika Berķe-Berga (RSU), Dr.jur. Marta Ābula (RSU), Baiba Jakobsone (RSU), Dr.oec. Ērika Šumilo (LU), Dr.oec. Dr.oec. Tatjana Muravska (LU), Mg.oec. Ilze Vilka (LU).

***

Projekta 5.2.7. (vad. K.Oganisjana) atskaites par 2014.-2017. gada rezultātiem:

Atskaite no 06.01.2015. (sagatavoja K.Oganisjana)

Atskaite no 17.01.2015. (sagatavoja K.Oganisjana)

Atskaite no 03.03.2015. (sagatavoja K.Oganisjana)

Atskaite no 20.05.2015. (sagatavoja K.Oganisjana un S.Surikova)

Atskaite no 30.06.2015. (sagatavoja K.Oganisjana un S.Surikova)

Atskaite no 15.10.2015. (sagatavoja K.Oganisjana)

Atskaite no 15.10.2015. (sagatavoja K.Oganisjana un N.Lāce)

Atskaite no 19.01.2016. (sagatavoja K.Oganisjana)

Atskaite no 26.02.2016. (sagatavoja K.Oganisjana)

Atskaite no 26.02.2016. (sagatavoja N.Monge)

Atskaite no 01.06.2016. (sagatavoja K.Oganisjana)

Atskaite no 30.09.2016. (sagatavoja N.Monge)

Atskaite no 30.09.2016. (sagatavoja K.Oganisjana)

***

Apakšprojekta 5.2.7.4. (vad. S.Surikova) atskaites par 2014.-2015. gada rezultātiem:

Atskaite no 17.01.2015. (sagatavoja S.Surikova)

Atskaite no 22.05.2015. (sagatavoja S.Surikova)

Atskaite no 15.10.2015. (sagatavoja S.Surikova)

***

Publikācijas:

Populārzinātniskais raksts "Augstākās izglītības iestādes – sociālo pārmaiņu aģenti sabiedrībā"

Populārzinātniskais raksts "Meklē labās prakses piemērus sociālās inovācijas jomā Latvijā"

Populārzinātniskais raksts "Sociālās inovācijas pieredze ES: vai esam to gatavi izmantot Latvijā" (PDF versija)

Populārzinātniskais raksts "Sociālās inovācijas: Veco problēmu jaunie risinājumi sociālajā sfērā" (PDF versija). Šīs raksts ir publicēts arī tiešsaistē šeit.

Популярно-научная статья "Социальные инновации: Новые решения старых проблем в социальной сфере" (PDF versija). Tas ir iepriekšējā raksta tulkojums krievu valodā, kas ir publicēts arī tiešsaistē šeit

Piedalīšanās V Pasaules latviešu zinātnieku kongress Rīgā 2018. gada jūnijā ar posterpresentāciju (stenda referātu): K.Oganisjana, S.Surikova, K.Kozlovskis, G.Grīnberga-Zālīte. Sabiedrības finansiālā, organizatoriskā un informatīvā iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijā.

Oganisjana, K., Svirina, A., Surikova, S., Grīnberga-Zālīte, G. & Kozlovskis, K. (2017). Engaging universities in social innovation research for understanding sustainability issues. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(1), 9-22. doi.org/10.9770/jesi.2017.5.1(1) ISSN 2345-0282 (online).

The Volume online

The Volume pdf

Full paper pdf

Dobele, Lasma (2016). A New Approach in Higher Education: Social Entrepreneurship Education. In: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century III, Hungary, Budapest, Obuda University (pp. 227-238). ISBN 978-615-5460-77-7.

Full text (pdf version)

Dobele, Lasma; Grinberga-Zalite, Gunta (2016). Opportunities of integrating social awareness in higher education to enhance the development of social innovation in Latvia. In: 16th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM- 2016: conference proceedings. Albena, Bulgaria, 30 June - 6 July, Bulgarian Academy of Sciences. Albena, 2016. Book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation, Vol. 3: Environmental economics. Education and accreditation in geosciences (pp. 915-922). ISBN 9786197105674. ISSN 1314-2704.

The proceedings

 

Grinberga-Zalite, Gunta; Licagina, Ginta; Oganisjana, Karine; Surikova, Svetlana (2016). Engagement of the population of Jurmala city in promoting the sustainable development of the resort. IN: Anita Auzina (Ed.), Proceedings of the 2016 International Conference “Economic Science for Rural Development”, 21-22 April 2016, No.43, New Dimensions in the Development of Society, Marketing and Sustainable Consumption, Finance and Taxes (pp. 143-150). Jelgava: LLU ESAF. ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 (on line); ISBN 978-9984-48-255-5

Online version

Oganisjana, Karine; Surikova, Svetlana; Grīnberga-Zālīte, Gunta (2016). Sociālās inovācijas izpēte starpdisciplinārā skatījumā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV rezultātu apkopojums. 70. sējums, 3. numurs, 68.-76.lpp. ISSN 1407-0081

Svirina, Anna; Zabbarova Alfia; Oganisjana, Karine (2016). Implementing open innovation concept in social business. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 2016, 2:20 (Published on 12 October 2016).

Full text (e-version) 

Full text (pdf version)

Oganisjana, Karine; Surikova, Svetlana (2015). Social innovation in the promotion of sustainable development of the contemporary Latvian society. Journal of Security and Sustainability Issues, 5(2), 249–258. DOI: dx.doi.org/10.9770/jssi.2015.5.2(10) ISSN 2029-7017 (print); ISSN 2029-7025 (online)

Volume (pdf)

Paper (pdf)

 

Oganisjana, Karine; Surikova, Svetlana; Laizāns, Tālis (2015). Factors influencing social innovation processes in Latvia, Entrepreneurship and Sustainability Issues 3(2): 186-197. DOI: dx.doi.org/10.9770/jesi.2015.3.2(6)

Volume (pdf)

Paper (pdf)

 

Dobele, Lasma; Grinberga-Zalite, Gunta; Kelle, Linda (2015). Sustainable economic development: scenarios for promotion of social innovation in Latvia. Journal of Security and Sustainability Issues, 5(2), 149–158. DOI: dx.doi.org/10.9770/jssi.2015.5.2(2) ISSN 2029-7017 (print); ISSN 2029-7025 (online)

Volume (pdf)

Paper (pdf)

 

Oganisjana, Karine (2015). Promotion of university students’ collaborative skills in open innovation environment. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 2015, 1:18 (Published online 1 December 2015).

Abstract 

Full text (e-version) 

Full text (pdf version)

Titko, Jelena; Surikova, Svetlana (2015). Exploring the concept of social innovation. In Iveta Simberova and Alena Kocmanova (Eds.), Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views. Proceeding of selected papers (pp. 338-347). 15th International Conference at Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, May 28-29, 2015, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-214-5227-5

PDF version

Grinberga-Zalite, Gunta; Oganisjana, Karine; Surikova, Svetlana (2015). The study of social innovation theoretical framework for enhahcing of rural development and agriculture in Latvia. In Janis Kusis et al. (Eds.), Proceedings of the 2015 International Conference "Economic Science for Rural Development", 23-24 April 2015, No. 40, Marketing and Sustainable Consumption. New Dimensions in the Development of Society (pp. 205-215). Jelgava: LLU ESAF.

PDF version

Dobele, Lasma (2015). Factors which influence the development of social innovation in Latvia. In Janis Kusis et al. (Eds.), Proceedings of the 2015 International Conference "Economic Science for Rural Development", 23-24 April 2015, No. 40, Marketing and Sustainable Consumption. New Dimensions in the Development of Society (pp. 226-238). Jelgava: LLU ESAF.

PDF version

Surikova, Svetlana; Oganisjana, Karine; Grinberga-Zalite, Gunta (2015). The role of education in promoting social innovation processes in the society. In Velta Lubkina and Svetlana Usca (Eds.), SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, May 22nd-23rd, 2015, Volume IV (pp. 233-243). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Print paper format: ISSN 1691-5887; ISBN 978-9984-44-164-1

CD format: ISSN 2256-0637; ISBN 978-9984-44-165-8

Electronic format:

Volume IV

Abstract

Full paper (pdf), 11 p.