Vēsture

1919.1944. gads

1919. gada 28. septembris ir LU dibināšanas diena. Filoloģijas un filosofijas fakultātē uzsāk darbu Pedagoģijas nodaļa. Tās pirmais vadītājs – docents Kārlis Kundziņš.

1944.1948. gads

1944. gada 1. oktobrī izveidota Pedagoģijas katedra, tās vadītājs – docents Roberts Miķelsons.

1948.1958. gads
1948. gadā Pedagoģijas katedrai pievieno Psiholoģijas katedru. Apvienotās katedras vadītāja ir docente Milda Drīzule. Līdz 1958. gadam katedra ietilpst Vēstures un filoloģijas fakultātē.

1958.1996. gads

1958.–1959. akad. gadā Pedagoģijas un psiholoģijas katedra kļūst par pastāvīgu katedru. Katedras vadītāji: docents, vēlāk profesors Jānis Anspaks (1960–1973); docents Ludvigs Grudulis (1973–1983); profesore Ausma Špona (1983–1996). 1982. gadā izveidota LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (LU PPF), tās  pirmais dekāns ir docents Gunārs Gulbis (1982–1986). 1986.–1990. gadā darbojas LU Zinātniskā padome pedagoģijas zinātņu nozarē. Šajā padomē zinātnisko grādu ieguvuši 40 pedagoģijas zinātnieki.

1996.2006. gads
1996. gada 17. jūnijā LU Senāts pieņem lēmumu Nr. 53 "Par pastāvīga LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta izveidi". Rektora pavēle – ar 1996. gada 1. augustu reorganizēt katedru par LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu (PPI). Institūta direktori: 1996.–2000. gadam prof. Ausma Špona; 2000.–2002. gadam prof. Tatjana Koķe; 2002.–2003. gadam prof. Aīda Krūze. Institūts ir pamatbāze doktorantūrai pedagoģijā un psiholoģijā Latvijā. LU Pedagoģijas un psiholoģijas zinātņu nozaru habilitācijas un promocijas padomju pamatsastāvu veido institūta profesori. 2000. gadā LZP apstiprina LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomi. No astoņiem padomes locekļiem pieci ir PPI profesori (A. Špona, I. Maslo, T. Koķe, A. Vorobjovs, I. Žogla). 2004. gadā LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts (PPI) ieintegrēts kā Pedagoģijas nodaļa LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

No 2007. gada

2007. gada 29. janvārī LU Senāts pieņem lēmumu Nr. 283 par LU PPF Pedagoģijas zinātniskā institūta (PZI) izveidi. PZI direktore – prof. Irīna Maslo. PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja prof. Aīda Krūze. 2010. gadā LU PPF PZI kļūst par LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātnisko institūtu (LU PPMF PZI), pamatojoties uz LU Senāta 29.03.2010. lēmumu Nr. 350 par LU PPF nosaukuma maiņu pret Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.  

No 2015. gada

Par PZI direktoru kļuvis Manuels Fernandezs. Pašlaik Pedagoģijas zinātniskais institūts ir LU PPMF struktūrvienība, kas aktīvi sadarbojas LU Humanitāro un izglītības zinātņu (HIZ) centra ietvaros.

No 2017. gada

Par PZI direktori kļuvusi Linda Daniela.