Par Pedagoģijas zinātnisko institūtu

Statuss

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (no 2010. gada 29. marta Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, LU Senāta 2010. gada 29. marta lēmums Nr. 350)  institūts dibināts saskaņā ar LU Senāta 2007. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 283. Pedagoģijas zinātniskais institūts ir LU PPMF struktūrvienība, kas aktīvi sadarbojas LU Humanitāro un izglītības zinātņu (HIZ) centra ietvaros.

Misija

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta darbības būtība ir veikt augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, vadoties pēc Latvijas sabiedrības un indivīda aktuālajām vajadzībām un ieviest pētījumu rezultātus studiju procesā, izglītības un citu institūciju darba praksē.

Mērķis

PZI darbības mērķis ir zinātnisko un lietišķo pētījumu kvalitātes nodrošināšana pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs, pētījumu rezultātu integrācija akadēmiskajā izglītībā, jauno zinātnieku kvalitatīva sagatavošana un pedagoģijas atziņu popularizēšana Latvijas sabiedrībā, lai veicinātu humānu audzināšanu un cilvēka potenciāla attīstību mūžizglītības kontekstā.

Struktūra

PZI struktūru veido atbilstoši PZI darbības virzieniem, ņemot vērā pieejamos resursus. Institūta struktūrā ietilpst projektu grupas, tematiskās grupas u. c. apakšvienības. Institūta struktūru pēc PZI direktora priekšlikuma apstiprina PZI zinātniskā padome.

PZI darbības novērtējums par 2007.-2015.g. /956 Kb, PDF/

PZI attīstības un turpmākās vadības programma 2015.-2020. gadam /1,14 Mb, PDF/

Par zinātnes attīstību (VIDEO: LU 74. konferences plenārsēde "Jauni izaicinājumi: Latvijas Universitātē, Latvijā, pasaulē", 03.02.2016)