Vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē aizstāvētie promocijas darbi (2003.-2015.)

Nr. Autors Tēma Zinātniskais vadītājs Disertācija aizstāvēta
1. Nataļja Rogaļeva Mācību darbības subjekta īpatnības dažādās izglītības pakāpēs Dr.paed., doc. T.Kurilova 15.04.2003.
2. Elīna Maslo Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide dāņu valodas mācību procesā Dr.habil.paed., prof. A.Špona 01.07.2003.
3. Ņina Linde Vidusskolēna gatavība pašrealizācijai un tās attīstība mācību procesā Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova 14.10.2003.
4. Zanda Rubene Jauniešu kritiskās domāšanas izpēte studiju procesā universitātē Dr.paed., as.prof. I.Ķestere 06.01.2004.
5. Alīda Zigmunde Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-1919) Dr.paed., prof. A.Krūze 30.01.2007.
6. Mihails Čehlovs Vecāko klašu skolēnu personības pašnoteikšanās attīstības humanitārie pamati Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 16.12.2008.
7. Inta Čamane Klases audzinātāja darbība pusaudža pašaudzināšanas sekmēšanā Dr.habil.paed., prof. A.Špona 15.01.2009.
8. Elita Stikute Latviešu literatūras didaktika: vēsturiskā pieredze Dr.paed., prof. D.Ausekle 29.06.2010.
9. Staņislava Mārsone Sociālās audzināšanas vēsturiskā attīstība Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados Dr.paed., vad.pētn. I.Ķestere 29.06.2010.
10. Aija Ingrīda Abens Autoritārisma ietekme uz Latvijas vēstures mācīšanu Dr.paed., vad.pētn. I.Ķestere 16.12.2011.
11. Jeļena Vediščeva Mazākumtautību pamatizglītība Latvijā (1918-1940) Dr.paed., prof. A.Krūze 31.03.2011.
12. Ērika Vugule Skolotāju profesionālo organizāciju darbība Latvijā (1918-1940) Dr.paed., prof. A.Krūze 05.07.2011.
13. Olga Dementjeva Profesionālās vidusskolas audzēkņu konkurētspējas attīstība studijām Eiropas Augstākās izglītības telpā Dr. chem., prof. A.Rauhvargers 23.11.2012.
14. Aija Peršēvica Vidusskolas skolotāju apmierinātības ar darbu un tās mijsakarības ar izglītības kvalitāti Dr. chem., prof. A.Rauhvargers 07.02.2013.
15. Zane Āķīte Vācbaltu sociālpolitiskās intereses latviešu skolotāju izglītībā Vidzemē un Kurzemē (1802–1856) Dr.paed., prof. I.Ķestere 13.06.2013.
16. Iveta Ozola Pedagoģijas zinātnes ģenēze Latvijā no 20. gadsimta 20. gadiem līdz 60. gadu sākumam Dr.paed., prof. I.Ķestere 22.05.2014.
17. Ilze Dinka Bērna tēla sociālo transformāciju atspoguļojums bērnistabā Dr.paed., prof. Z.Rubene 17.04.2015.