Sociālās pedagoģijas apakšnozarē aizstāvētie promocijas darbi (2003.-2015.)

Nr. Autors Tēma Zinātniskais vadītājs Disertācija aizstāvēta
1. Māra Dirba Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 07.01.2003.
2. Inta Tiļla Pusaudžu sociālkultūras kompetences pilnveide otrās svešvalodas mācību procesā Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 05.04.2004.
3. Žanneta Akopova Mentora palīdzība skolotāju komandai bilingvālās izglītības ieviešanā Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 15.02.2005.
4. Liesma Ose Skolotāju pedagoģiskās darbības salīdzinoša analīze latviešu un mazākumtautību sākumskolu klasēs Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 05.01.2007.
5. Svetlana Surikova Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 11.12.2007.
6. Vita Roga Sociālā pedagoga ekoloģiskās kompetences veidošanās lauku kopienā Dr. paed., prof. A.Vilciņa 20.05.2008.
7. Dita Nīmante Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 18.12.2008.
8. Dace Medne Audzināšana ģimenē Latvijas transformatīvajā sabiedrībā Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 01.07.2010.
9. Tamāra Pīgozne Jauniešu līdzdalība integrācijas procesā multikulturālā vidē Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 25.11.2010.
10. Līga Āboltiņa Reflektīvā darbība sociālo darbinieku supervīzijā Dr. psych., prof. Lūcija Rutka 15.05.2012.
11. Nora Jansone Ratinika Tēva pedagoģiskā kompetence mūsdienu ģimenē Dr.paed., prof. Z.Rubene 18.04.2013.
12. Ineta Robiņa Vecāka gadagājuma cilvēku subjektīvā labizjūta integrācijas kā līdzdalības procesā sociālās aprūpes mājā Dr. habil.paed., prof. I.Maslo 16.05.2013.
13. Ženija Truskovska Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā Dr.paed., prof. V.Ļubkina 19.12.2013.