Skolas pedagoģijas apakšnozarē aizstāvētie promocijas darbi (2003.-2015.)

Nr. Autors Tēma Zinātniskais vadītājs Disertācija aizstāvēta
1. Dace Namsone Didaktiskās sistēmas pilnveide organiskā ķīmijā Dr.habil.paed., prof. A.Špona 07.01.2003.
2. Nils Sautiņš Harmoniskas personības veidošanās kristīgās skolas pedagoģiskajā procesā Dr.psych., as.prof. I.Krūmiņa 11.03.2003.
3. Diāna Laiveniece Latviešu (dzimtās) valodas mācību modelis pusaudžu vecuma skolēniem Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 31.08.2004.
4. Rudīte Hahele Skolēnu pašnovērtējums bioloģijas mācību procesā Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 22.03.2005.
5. Ineta Helmane Sākumskolēnu matemātisko prasmju apguves un emociju mijsakarība Dr.habil.paed., prof. A.Špona 07.11.2006.
6. Marina Marčenoka Mūzikas uztvere kā skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanās nosacījums Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova 24.01.2008.
7. Aleksandrs Sokols Izgudrojumdomāšanas attīstība valodu mācībās Dr.habil.philol., prof. I.Kramiņa; Dr.habil.paed., prof. M.Sonntag 07.02.2008.
8. Linda Daniela Mācību disciplīna kā pusaudžu attieksmes izpausme pret mācībām Dr.paed., prof. R.Andersone 07.04.2009.
9. Daiga Kalniņa Skolēna pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinību mācību procesā pamatskolā (5.-6.klasē) Dr. habil. paed., prof. I.Žogla 24.12.2010.
10. Austra Avotiņa Vidusskolēna kultūrkompetences veidošanās kultūras vēstures mācību procesā Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 05.04.2011.
11. Maija Kokare Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā procesa perspektīva Dr.paed., prof. Z.Rubene 03.11.2011.
12. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Novada tradicionālā kultūra lokālās kultūrpiederības veicināšanai sākumskolā Dr.paed., prof. Z.Anspoka 15.12.2011.
13. Spodra Austruma Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā Dr.phil., prof. V.Tēraudkalns 04.10.2012.
14. Anita Skalberga Vidusskolēna literārās kompetences veidošanās Dr.paed., prof. R.Andersone 10.01.2012.
15. Ilze Šūmane Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide Dr.paed., prof. R.Andersone 15.05.2012.
16. Nataļja van Gejeka Audzēkņu integratīvā sadarbība profesionālajā vidusskolā Dr.psych., prof. I.Kokina 09.05.2013.
17. Ilze Vilde Sākumskolēnu muzikalitātes attīstība mūzikas mācībās Dr.paed., prof. Z.Anspoka 04.07.2013.
18. Andris Bērziņš Audzēkņu ekoloģiski atbildīgas attieksmes attīstība mācību procesā būvniecības specialitātē profesionālās izglītības skolā Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 05.09.2013.
19. Jānis Poplavskis Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē Dr.paed. asoc.prof. J.Dzerviniks 19.12.2013.
20. Andris Tomašūns Personības un sabiedrības attīstības sakarību izzināšana Latvijas vēstures problēmmācībās skolā Dr.habil.paed., prof. A.Špona 16.01.2014.
21. Līga Āboltiņa 7-gadīgo bērnu sociālā adaptēšanās 1.klasē skolā Dr. habil.paed., prof. I.Žogla 19.06.2014.
22. Līga Danilāne Patērētājizglītības būtība pamatskolā Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 19.06.2014.