Nozaru pedagoģijas apakšnozarē aizstāvētie promocijas darbi (2003.-2015.)

Nr. Autors Tēma Zinātniskais vadītājs Pedagoģijas apakšnozare Disertācija aizstāvēta
1. Nora Lūse Atskaņotājmākslinieka prasmju pilnveidošanās studijās augstskolā Dr.habil.paed., prof. A.Špona Nozaru (mūzikas) pedagoģija 11.03.2003.
2. Dace Visnola Tradicionālās kultūras apguve topošo skolotāju mākslas izglītībā Dr.habil.paed., prof. J.Anspaks Nozaru (mākslas) pedagoģija 20.05.2003.
3. Eitans Šelahs Pozitīvas trenēšanas pieeja jauniešu basketbola treneru sagatavošanā Dr.habil.paed., prof. T.Koķe Nozaru (sporta) pedagoģija 16.09.2003.
4. Anna Līduma Pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstības pedagoģiskais aspekts Dr.habil.paed., prof. A.Špona Nozaru (mūzikas) pedagoģija 15.06.2004.
5. Ligita Stramkale Mākslas ideju vienotība mūzikas mācības saturā vispārizglītojošajā skolā Dr.habil.paed., prof. J.Anspaks Nozaru (mūzikas) pedagoģija 15.06.2004.
6. Sarmīte Tūbele Jaunāko klašu skolēnu runas un valodas traucējumu noteikšana un korekcijas iespējas Dr.habil.paed., prof. A.Kopeloviča Nozaru (speciālā) pedagoģija 19.12.2006.
7. Rita Spalva Dejas kompozīcijas prasmju attīstība studentu mākslinieciskajā darbībā Dr.habil.paed., prof. Z.Čehlova Nozaru (dejas) pedagoģija 30.01.2007.
8. Laima Geikina Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme un kristīgā audzināšana pamatskolā Dr.psych., prof. M.Vidnere Nozaru (reliģijas) pedagoģija 11.12.2007.
9. Andra Fernāte Transdisciplināra pieeja ķermeniskās izpratības izpētē Dr.habil.paed., prof. T.Koķe, Dr.paed., prof. J.Grants Nozaru (sporta) pedagoģija 10.04.2008.
10. Aurika Gulbe Metodoloģiskā kultūra topošā klavierspēles skolotāja darbībā Dr.art., Dr.paed., prof. T.Bogdanova Nozaru (mūzikas) pedagoģija 05.03.2009.
11. Tālis Gžibovskis Jauniešu spēju attīstība sitaminstrumentu spēles apguvē Dr.paed., prof. M.Marnauza Nozaru (mūzikas) pedagoģija 02.07.2009.
12. Inga Bērziņa Sadarbības prasmju pilnveidošanās džeza dziedāšanas studiju procesā Dr.paed., prof. M.Marnauza Nozaru (mūzikas) pedagoģija 01.07.2010.
13. Guntars Bernāts Latvijas simfoniskā orķestra diriģēšanas skolas vēsturiskā attīstība mūzikas kultūras kontekstā Dr.paed., prof. A.Krūze Nozaru (mūzikas) pedagoģija 17.05.2011.
14. Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez Atskaņotājmākslinieka un pedagoga identitāšu integrācija mūzikas instrumentu spēles studentu pedagoģiskajā darbībā Dr.habil.paed., prof. I.Maslo Nozaru (mūzikas) pedagoģija 03.07.2012.
15. Larisa Maļkova Skolēnu klavierspēles apguve aksioloģiskās pieejas kontekstā Dr.art, Dr.paed., prof. T.Bogdanova Nozaru (mūzikas) pedagoģija 04.10.2012.
16. Ilga Prudņikova Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā Dr.paed., prof. E.Černova Nozaru (speciālā) pedagoģija 29.06.2012.
17. Margarita Puķīte Medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanās studiju procesā Dr.psych., prof. L.Rutka Nozaru (medicīnas) pedagoģija 15.05.2012.
18. Svetlana Ušča Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā Dr.paed., prof. V.Ļubkina Nozaru (speciālā) pedagoģija 29.06.2012.
19. Daiga Kalēja-Gasparoviča Studentu radošuma veicināšana vizuālās mākslas studijās Dr.habil.paed., prof. A.Špona Nozaru (mākslas) pedagoģija 10.01.2012.
20. Laimrota Kriumane Mūzikas skolotāja emocionālās kompetences pilnveide augstskolas studiju procesā Dr.paed., prof. M.Marnauza Nozaru (mūzikas) pedagoģija 21.02.2013.
21. Inamora Zaiceva Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem Dr.psych., doc. L. Brokāne; Dr.paed., doc. R. Vīgante Nozaru (speciālā) pedagoģija 27.06.2013.
22. Zigmunds Žukovskis Studentu sonorās domāšanas attīstība ģitārspēles studiju procesā Dr.paed., prof. M.Marnauza Nozaru (mūzikas) pedagoģija 28.05.2015.