Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē aizstāvētie promocijas darbi (2003.-2015.)

Nr. Autors Tēma Zinātniskais vadītājs Disertācija aizstāvēta
1. Ruta Lea Frankele Internu klātienes pedagoģiskās prakses skola kā skolotāju kvalifikācijas apguves līdzeklis Dr.paed., doc. T.Kurilova 16.09.2003.
2. Edgars Kramiņš Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā Dr.habil.paed., prof. A.Špona 11.01.2005.
3. Dzintra Grundmane Mācīšanās pieredzes pilnveide darbības pētījumā Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 22.03.2005.
4. Vita Balama Starpkultūru komunikatīvās kompetences veidošanās studiju procesā Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 24.04.2007.
5. Anna Artamonova Studentu kolaboratīvās kompetences veidošanās svešvalodu studijās augstskolā Dr.habil.paed., prof. I.Kramiņa 25.09.2007.
6. Ineta Lūka Studentu profesionālās angļu valodas kompetences veidošanās tūrisma studijās Dr. habil. paed., prof. I.Žogla 03.04.2008.
7. Gundega Lapiņa Inovācijas pedagoģiskā izpratne augstskolā Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 03.04.2008.
8. Ieva Margeviča Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā Dr.paed., prof. A.Medina Rivilla 17.06.2008.
9. Inga Odiņa Pirmā studiju gada studentu adaptēšanās medicīnas koledžas pedagoģiskajā vidē Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 29.06.2010.
10. Jekaterīna Kostina Topošā populārās un džeza mūzikas skolotāja sociālprofesionālās kompetences pilnveidošanās klavierspēles studiju procesā Dr.habil.paed., LSPA prof. N.Jaružnijs 21.09.2010.
11. Larisa Turuševa Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālā kompetence un tās veidošanās studiju procesā Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 21.09.2010.
12. Ina Gode Hiperteksts kā studentu patstāvīgas mācīšanās pilnveides līdzeklis profesionālās angļu valodas apguvē Dr.paed., LLU prof. M.Kaltigina 25.11.2010.
13. Karine Oganisjana Studentu uzņēmības veicināšana studiju procesā Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 02.12.2010.
14. Ilze Briška Topošo skolotāju profesionālo vērtību veidošanās mākslinieciski radošā darbībā Dr.phil., prof. V.Kincāns 24.12.2010.
15. Diāna Liepa Svešvalodas apguves komponentu integrācija studiju procesā Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 10.11.2011.
16. Inta Līsmane Ārstniecības specialitātes ārzemju studentu profesionālās latviešu valodas kompetences veidošanās Dr. habil.paed., prof. Z.Čehlova 06.01.2011.
17. Sanita Madalāne Topošo skolotāju pētnieciskās kompetences pilnveidošanās pētnieciskajā darbībā augstskolā Dr.paed., prof. M.Marnauza 17.05.2011.
18. Jeļena Zaščerinska Studentu komunikatīvās kompetences pilnveide akadēmiskās angļu valodas studijās Dr.habil.paed., prof. I.Žogla 08.12.2011.
19. Ilmārs Kangro Studentu matemātiskās domāšanas attīstība profesionālās kompetences veidošanās procesā Dr.habil.paed., Dr.oec. prof. R.Garleja 11.01.2011.
20. Sanita Baranova Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 29.03.2012.
21. Gunārs Strods Studentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 26.01.2012.
22. Anna Stavicka Svešvalodu mācības augstākās izglītības internacionalizācijas kontekstā Dr.paed., asoc.prof. I.Odiņa 17.04.2015.
23. Evija Latkovska Topošo skolotāju pedagoģiskās darbības pašizvērtēšana Dr.psych., prof. L.Rutka 23.04.2015.