Starptautiskās sadarbības projekta “Pētniecībā balstītā transversālās kompetences veicināšana un rakstura audzināšana Latvijas un Igaunijas skolās” pieteikuma gatavošana iesniegšanai Erasmus+ KA2 “Stratēģiskās partnerības skolu sektorā” programmā

Projekta finansējuma kods: Y9-B094-ZP-N-040

Pētījuma joma/zinātnes nozare: Pedagoģija

Zinātnes nozaru bloks/studiju virziens: Pedagoģija

Projekta mērķis: Sagatavot pieteikumu „Pētniecībā balstītā transversālās kompetences veicināšana un rakstura audzināšana Latvijas un Igaunijas skolās” iesniegšanai Erasmus+KA2 „Stratēģiskās partnerības skolu sektorā” programmā kopā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Tallinas izglītības departamentu un Birmingemas universitātes Izglītības fakultāti (Iesniegšanas termiņš: 2017. gada februāris)

Izpildes termiņš: 20.09.2016–31.12.2016

Projekta vadītājs: Manuels Fernandezs

Piešķirtais finansējums: 2700 EUR

Rezultāti:

1.     Projektā iesaistīto pētnieku komandējumi:

1. komandējums:

Šī projekta sagatavošanas ietvaros saskaņā ar LU 28.10.2016 rīkojumu Nr. 7/2450 vadošais pētnieks Manuels Fernandezs laikā 15.11.2016 līdz 19.11.2016 atradās komandējumā Oviedo, Spānijā.

Komandējuma mērķis – iespējamo sadarbības partneru apzināšana.

Komandējuma laikā paveiktais – Tikšanās ar pārstāvjiem no Oviedo Universitātes; Asturias izglītības departamenta un vidusskolas „Alfonso II” un citu Oviedo Universitātes iestāžu apmeklēšana; Videokonferences Oviedo/ Rīgas Domes departaments organizēšana. Vienošanās par partneru dalību projektā, pieteikuma sagatavošanas posmiem, partneru lomu projektā, projekta iesniegšanu līdz 2017. gada  martam.

2. komandējums:

Šī projekta sagatavošanas ietvaros saskaņā ar LU 27.12.2016. rīkojumu Nr. 7/2925 asoc. prof. Dita Nīmante laikā 28.12.2016 līdz 29.12.2016 atradās komandējumā Tartu Universitātē, Igaunijā.

Komandējuma mērķis – iespējamo sadarbības partneru apzināšana.

Komandējuma laikā paveiktais – Asoc. prof. Dita Nīmante viesojās Tartu Universitātē, Izglītības institūtā, (adrese: Tartu, Salme 1a) tikās ar institūta darbiniekiem: Vispārājās izglītības nodaļas vadītāju, Dr., asociēto profesori Merle Taimalu Dr., lektori Karmen Trasberg, asistenti Egle Säre,  kuras laikā iepazīstināja ar projektu, projekta aktualitāti Latvijā, kā arī pārrunāja projekta aktualitāti Igaunijā. Tikšanās laikā tika apstiprināta sadarbības iespēja, tika uzsākts darbs pie projekta satura izstrādes, apspriežot abu pušu iesaistīšanās iespējas un īstenojamos uzdevumus. Notika sarunas par sadarbības partneru piesaistes no Tartū pašvaldības un kādas izglītības iestādes piesaisti.

Papildus notika tikšanās ar Tartu Universitātes Izglītības institūta darbinieci – psihologu, Dr., asociēto profesori Kristi Kõiv. Tika apspriestas sadarbības iespējas projektā un ārpus projekta.

2.      Projekta pieteikuma sagatavošanas aktivitātes:

  • LU Akadēmiskās attīstības projekta pieteikuma koncepta/ vīzijas tapšana un iesaistīto pētnieku grupas izveide Pedagoģijas zinātniskajā institūtā (PZI), 2016. gada pavasaris.
  • Projekta pieteikuma sagataves izveide – PZI pētnieku (M.Fernandezs, S.Surikova, T.Pīgozne, D.Nīmante,  G.Kraģe, Ē.Vugule)  tikšanās klātienē ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas starptautisko projektu koordinatori Ilzi Spundi, 2016. gada septembris.
  • Praktiskās aktivitātes / skype konferences (I. Spunde, M.Fernandezs, S. Surikova, T.Pīgozne, Ē.Vugule, G.Kraģe) personīgie kontakti/ sadarbības partneru apzināšanā: ar Oviedo Universitāti un Asturias Izglītības departamenta pārstāvjiem (M.Fernandezs, oktobris); Pētnieciskās institūcijas un akadēmiskais personāls Tallinas un Tartu Universitātēs (D.Nīmante, Ē.Vugule oktobris, novembris).
  • Sadarbības institūciju pārstāvju  tikšanās klātienē (Komandējumi – M.Fernandezs (Spānija, 15.-19.11.2016); D.Nīmante (Igaunija, 28.-29.12.2016).

3.      Turpmākās aktivitātes projekta izstrādē:

  • Veikt izpēti par transversālo kompetenču un raksturā balstītas izglītības īstenošanas situāciju vispārizglītojošo skolu (partnervalstīs).
  • Esošās informatīvi metodisko materiālu, resursu bāzes apzināšanās konkrētās dalībvalsts situācijai.
  • Apmācības programmu izstrāde vispārizglītojošo skolu personāliju apmācībai (tikumiskā audzināšana, ētika, - jēdzienu izpratnes saskaņošana, transversālo kompetenču un raksturā balstītas izglītības ieviešana mācību un audzināšanas darbā, skolas vides stiprināšanā).
  • Interdisciplināra tīklojuma centra - bloga izveide, t.sk. praktisku  semināru organizēšana vispārizglītojošo skolu vadībai, kas turpina darboties arī pēc projekta beigām.