LU akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts LU doktorantūras skolas "Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos" attīstībai un internacionalizācijai”

LU reģistrācijas numurs: 2016/25i

Pētījuma joma/ zinātnes nozare: Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte

Zinātnes nozaru bloks/studiju virziens: starpdisciplinārs  (sociālās zinātnes/izglītības zinātnes (pedagoģija), dabas zinātnes (bioloģija, ķīmija) un vides zinātnes

Izpildes termiņš: 15.01.2016–31.12.2016

Projekta vadītājs: Manuels Fernandezs

Piešķirtais finansējums: 1500 EUR

Rezultāti:

1. Atbilstoši plānotajam, īstenotas divas DS aktivitātes:

(1)Vieslekcija un zinātniskais seminārs 2016. gada 25. maijā:Palomas Antonas (Paloma Antón Ares) un Pilaras Gutiesas (Pilar Gutiez) [University Complutense, Madrid, Spain] vadībā DS 2016.gada 25. maijā rīkotā pirmā aktivitāte: lekcijas un semināri, nodrošināja DS dalībniekiem piekļuvi starptautiski izstrādātajiem iekļaušanos sekmējošiem materiāliem angļu valodā darbam dažādos mācību priekšmetos (Inclusion Training in Intellectual Disability for Educators in Europe (ITIDE) http://www.complexneeds.org.uk/ .

(2) Vieslekcija un zinātniskais seminārs 2016. gada 11. novembrī: Karenas Evans (Karen Evans) [University College London, Institute of Education, Lifelong and Comparative Education, ASEM HUB LLL Research network 2 coordinator] vadībā DS 2016.gada 11.novembrī rīkotā DS aktivitātīte (lekcija un seminārs) sniedza teorētisko ietvaru darba – balstītās mācīšanās izpētei Latvijā, kam ir īpaša praktiskā nozīme sakarā ar nepieciešamību kritiski pārvērtēt Latvijas praksei izvēlēto pieeju, kam ir pievērsusi uzmanību Eiropas Komisija. Projekts tiks turpināts 2017.gadā, konsolidējot to ar 2016.gadā pieteikto sadarbības projektu doktorantūras skolas attīstībai.

2. Stiprinātā sadarbība starp LU, ASEM HUB LLL un citām EU reitinga 10250 topa vadošām universitātēm:

Pirmās aktivitātes rezultātā tika iniciēts jauns sadarbības projekts agrīnās intervences izpētes projektā, kurā tika iesaistīti seši dalībnieki M .Fernandez vadībā (DS dalībnieki: Inga Veidere, Aija Gaiīte, Sintija Kalniņa un Vita Voitkāne no LU). Sadarbības projekta (viesprofesors, jauns zinātnieks ar UNED finansējumu 2016. gada rudeni viesojās LU, novadīja lekcijas un seminārus). Dalībniekiem tiks nodrošināta piekļuve Komplutenses Universitātes Kampusa materiāliem (Universidad Complutense, Madride, Spain), plānoti divi maģistra (Sintija Kalniņa un Inga Veidere) un viens doktora darbs 2018. gadā (Vita Voitkāne).

Otrās aktivitātes rezultātā tika stiprināta sadarbība starp ASEM HUB LLL vadošo universitāti darba balstītās mācīšanās izpētē, izmantojot inovatīvu vizuālo datu analīzes metodoloģiju. Plānotas 2 disertācijas 2017.gadā (Dmitrijs Semjonovs un Ilona Gētmane- Hofmane).

Attīstījusiessadarbība ar Tallinas Universitāti, kopīgi piesakot projektu COST akcijā (COST Action Proposal OC-2016-2-21528 " Learning Analytics in Digital Learning Ecosystems: Frameworks, Methods and Policies" to the COST Open Call OC-2016-2.Pieteicēji: Tallinas un Latvijas Universitātes).

Sagatavotas 2 koppublikācijas (viena ar DS dalībnieces līdzdalību, Ilona Gehtmane-Hofmane) starptautiski citējamajiem žurnāliem.

3. Piesaistīti astoņi vadošo universitāšu viesprofesori DS aktivitāšu īstenošanā aktuālajos ASEM HUB LLL pētījumu virzienos:

Konsolidējot projekta līdzekļus ar DS Sadarbības projekta, Dažādības pedagoģisko risinājumu maģistra programmas  attīstības un ERASMUS + līdzekļiem, DS dalībniekiem tika radītas iespējas konsultēties par sava promocijas darba tematiem un to rezultātu komercializācijas iespējām ar dažādiem ārzemju profesoriem:

- Prof. Jozefu Heldu (Josef Held),  Kārļa Eberharda Tībingenes universitāte (Tībingene, Vācija),  Migrācijas un integrācijas pētnieku grupas vadītāju (DS dalībniece Laura Bužinska).

- Prof. Atanacio Panahonu (PANAHON ATANACIO II DE ASIS), Manīlas Universitāte (Ateneo de Manila University, the Philippines): jūrnieku treniņi 21. gadsimta kompetenču pilnveide (DS dalībnieks Dmitrijs Semjonovs, doktora darba iesniegšana aizstāvēšanai plānota 2017. gadā).

- Prof. Dr.habil. Vaivu Zuzevičiūte (Vaiva Zuzevičiūtė), Miķeļa Romeros Universitāte (Mykolas Romeris University, Kaunas, Lithuania):  e-mācīšanās  (DS post-doktoranti: 3);

- Prof. Palomu Antonu (Paloma Antón Ares) un Pilaru Gutiesu (Pilar Gutiez) [University Complutense, Madrid, Spain]: agrīnā intervence (DS dalībniece Vita Voitkāne,  doktora darba iesniegšana aizstāvēšanai plānota 2018. gadā);

- Prof. Karenu Evans (Karen Evans) [University College London, Institute of Education, Lifelong and Comparative Education, ASEM HUB LLL Research network 2 coordinator]: darbā balstītas mācīšanās  (DS dalībnieces Inga Zeide un Lana Frančeska Dreimane,  doktora darba iesniegšana aizstāvēšanai plānota 2019. gadā);

-  Prof. Milānu Polu (Milan Pol), Mazarikas Universitāte (Masaryk University, Brno, Czech Republic) iekļaujošās pedagoģijas pētniecības virzienā (DS dalībniece Vita Voitkāne, doktora darba iesniegšana aizstāvēšanai plānota 2018. gadā) 

- Vad. pētniece Kai Patu (Kai Pata), Tallinas Universitātes Digitālo Tehnoloģiju institūts (The Institute of Digital Technologies of the University of Tallinn): komunikācijas ekoloģija (DS dalībnieki: 4)