Latvijas Universitāte sadarbībā ar Liepājas Universitāti un Ventspils Augstskolu 2023. gada 22. decembrī ir uzsākusi Valsts pētījumu programmas “Izglītība” (VPP “Izglītība”) projekta “Pierādījumos balstītu risinājumu izstrāde pieaugušo efektīvai profesionālās kompetences pilnveidei un tās rezultātu pārneses uz praksi novērtēšanai Latvijā” (Projekta Nr. VPP-IZM-Izglītība-2023/4-0001) īstenošanu. VPP “Izglītība” virsmērķis ir sniegt ieguldījumu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai par izglītības sistēmas attīstību un stratēģisko izglītības attīstības mērķu sasniegšanu, kā arī radīt jaunas zināšanas un praktiski pielietojamus risinājumus izglītības iestādes, pašvaldības un valsts mērogā. Viens no VPP “Izglītība” mērķiem ir nodrošināt pieaugušo, tai skaitā pedagogu, efektīvu profesionālās kompetences pilnveidi un pilnveides rezultātu pārnesi uz praksi. Mērķa īstenošanas uzdevumi ir profesionālās kompetences pilnveides ietekmes uz praksi novērtējums, apkopojot labās prakses piemērus un izvērtējot nozīmīgākos šķēršļus, kā arī efektīvas profesionālās kompetences pilnveides modeļu (risinājumu) izstrāde organizācijas un sistēmas līmenī pieaugušo mērķa grupai un pedagogu mērķa grupai, tai skaitā nosakot konkrētus profesionālās kompetences pilnveides efektivitātes mērīšanas instrumentus, procesus un rādītājus.

Projekta Nr. VPP-IZM-Izglītība-2023/4-0001 mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu ietvaru un praktiskus risinājumus efektīvai pieaugušo, tai skaitā pedagogu, profesionālās kompetences pilnveidei un tās rezultātu pārnesei uz praksi, piedāvājot instrumentus profesionālās pilnveides ietekmes uz praksi novērtēšanai Latvijā.

Ir izvirzīti trīs galvenie pētījuma jautājumi: Ko nozīmē pieaugušo efektīva profesionālās kompetences pilnveide un kā to īsteno Latvijā? Kāds ietvars ir vispiemērotākais pieaugušo efektīvas profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanai organizācijas un sistēmas līmenī privātajā un publiskajā sektorā Latvijā? Kā novērtēt pieaugušo profesionālās kompetences pilnveides rezultātu pārneses uz praksi efektivitāti organizācijas un sistēmas līmenī Latvijā?

Ir paredzēti vairāki darba posmi, kas atbilst piecām darba pakotnēm (DP): DP1 - Pieaugušo profesionālās kompetences pilnveides (PEPP) teorētiskais koncepts un starptautiskās labās prakses izvērtējums (2024. gada janvāris-jūlijs); DP2 - Esošās situācijas izvērtējums PEPP pilnveidē Latvijā (2024. gada augusts – 2025. gada aprīlis); DP3 - PEPP ietvara izstrāde un aprobācija atbilstoši Latvijas kontekstam (2025. gada aprīlis – 2025. gada decembris); DP4 - Praktisko risinājumu izstrāde un aprobācija PEPP rezultātu ietekmes uz praksi efektivitātes  novērtēšanai Latvijā (2026. gada janvāris-decembris); DP5 - Zinātnes komunikācija pētījumā iegūto rezultātu izplatīšanai (2024. gada janvāris – 2026. gada decembris).

Īstenojot uz dizainu balstītu pētījuma pieeju, projektā paredzēts veikt sistēmisku pieaugušo, tai skaitā pedagogu, profesionālās kompetences pilnveides pārneses uz praksi izpēti. Analizējot teorētiskās atziņas un starptautisko pieredzi sasaistē ar Latvijas kontekstu un vajadzībām, tiks noskaidroti galvenie šķēršļi efektīvai pieaugušo profesionālās kompetences pilnveidei, izpētīti citviet pasaulē izmantotie profesionālās kompetences pilnveides efektivitātes mērīšanas instrumenti, tiks analizētas rīcībpolitikas prioritātes un uzsāktās reformas, veikts pieaugušo, tai skaitā pedagogu, profesionālās kompetences pilnveides rezultātu ietekmes uz praksi Latvijā novērtējums. Pētījuma noslēgumā tiks izstrādāts pierādījumos balstīts ietvars efektīvai pieaugušo, tai skaitā pedagogu, profesionālās kompetences pilnveidei un tās rezultātu pārnesei uz praksi, sagatavoti validēti praktiski risinājumi profesionālās kompetences pilnveides efektivitātes novērtēšanai organizācijas un sistēmas līmenī atbilstoši Latvijas kontekstam un izglītības politikas mērķiem.

Par pētījuma rezultātiem tiks ziņots vismaz piecās starptautiskās zinātniskās konferencēs. Lai nodrošinātu mērķētu komunikāciju par projekta sasniegumiem, četri raksti tiks iesniegti vai pieņemti publicēšanai un trīs raksti publicēti Web of Science vai Scopus indeksētos izdevumos. Līdz projekta beigām plānota divu maģistra darbu aizstāvēšana un viena promocijas darba iesniegšana aizstāvēšanai. Par projekta rezultātiem tiks organizētas divas konferences projekta vidusposmā un noslēgumā. Regulāras preses relīzes, publikācijas sociālajos medijos un populārzinātniski raksti tiks izmantoti, lai informētu sabiedrību par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

Pētījuma rezultāti sniegs ieguldījumu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai par pieaugušo, tai skaitā pedagogu, profesionālās pilnveides efektivitātes veicināšanu un stratēģisko izglītības attīstības mērķu sasniegšanu, kā arī radīs jaunas zināšanas un praktiski pielietojamus risinājumus izglītības iestādes, pašvaldības un valsts mērogā.

Projekta numurs: VPP-IZM-Izglītība-2023/4-0001

Projekta īstenošanas termiņš: 2023. gada 22. decembris – 2026. gada 21. decembris

Projekta kopējais finansējums: 730 000 EUR

Projekta partneri: Latvijas Universitāte (LU), Liepājas Universitāte (LiepU) un Ventspils Augstskola (VeA).

Projekta zinātniskais vadītājs:  LU IZPF Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece Svetlana Surikova.

Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica.

Zinātniskā grupa: Dr. paed. Svetlana Surikova (LU), Dr. paed. Sanita Baranova (LU), Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča (LU), Dr. paed. Dita Nīmante (LU), Dr. psych. Aleksandrs Koļesovs (LU), Dr. paed. Maija Kokare (LU), PhD Dzintra Iliško (LU), maģistrante Inga Grigaļuna (LU), maģistrante Maija Vilnīte (LU), Dr. sc. administr. Inese Lūsēna-Ezera (LiepU), Dr. sc. administr. Una Libkovska (VeA),  Dr. sc. administr. Liene Resele (VeA), Mg. sc. comp. Karina Šķirmante (VeA), doktorante Kate Zonberga (VeA), doktorante Zane Zonberga (VeA).

        

Dalīties