Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” apguvei konkursa kārtībā. Mērķstipendijas mērķis ir nodrošināt regulāru atgriezenisko saiti un vērtējumu par jaunās studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” īstenošanu tās aprobācijas posmā, iesaistot studējošos novērtēšanas procesā, lai nodrošinātu visu studiju programmas īstenošanas aspektu izvērtējumu no studējošo perspektīvas un sniedzot atbalstu izglītības iestādēm un jaunizveidotajām pašvaldībām saistībā ar digitalizācijas radītajiem izaicinājumiem izglītības iestādēs. Pieteikties mērķstipendijai var ikviens Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” 1. vai 2. kursa maģistrants. Šogad ir plānots piešķirt 19 mērķstipendijas.

Pieteikšanās konkursam mērķstipendijas saņemšanai 2022./2023. studiju gadā notiks no 15. līdz 22. augustam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas" ietvaros.

Piesakoties konkursam, jāiesniedz iesniegums, CV un motivācijas vēstule. Sīkāka informācija par konkursa noteikumiem: ir atrodama šeit: Nolikums par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” Eiropas Sociālā fonda projekta "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas" ietvaros.

Visi nepieciešamie dokumenti - iesniegums, CV un motivācijas vēstule brīvā formā - jāiesniedz elektroniski eDOC formātā (ar drošu elektronisko parakstu), sūtot uz e-pasta adresi helma_gerda.bidina@lu.lv. 

Augusta beigās notiks Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tiks izskatīti visi iesniegtie pieteikumi. Līdz septembra vidum konkursa rezultāti tiks paziņoti katram maģistrantam individuāli, sūtot informāciju elektroniski uz viņa norādīto e-pastu.

Dalīties