2021. gada 9. septembrī Zoom platformā notika INTERREG projekta “Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in finance) - SUFI” (www.sufi.fi) konsorcija kārtējā sanāksme, kuru ir organizējusi Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte (SuFi vadošais partneris). Šajā sanāksmē  piedalījās 12 pārstāvji no sešām projekta partneru institūcijām (t.i. Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte, Liepājas Valsts tehnikums, Tartu Profesionālās izglītības centrs, Latvijas Universitāte, Tartu Universitāte un Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte), lai apkopotu un apspriestu 3. atskaites posma rezultātus, kas tika sasniegti pusgada laikā no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. augustam.

Konsorcija sanāksmi vadīja Jani Siirilä no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes. Saara Latvala no Haaga-Helia iepazīstināja ar aktivitātēm, kas tika veiktas darba paketes “Menedžments” un “Komunikācija” ietvaros, bet Hanna Arina informēja par SuFi finanšu jautājumiem. Saskaņā ar Jani Siirilä teikto, darba paketes “T1 - moduļu ideju ģenerēšana un dizains” un “T2 - moduļu izstrāde un pilotēšana” ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti: SuFi kursa izstrādes process tika veicināts, organizējot divas darbnīcas un sadarbojoties mazajās grupās MS Teams platformā, diskutējot par katra SuFi kursa moduļa saturu, mācību rezultātiem un vērtēšanas kritērijiem, izstrādājot mācību materiālus un daloties ar citiem kolēģiem. Tika izstrādāta un pielietota operatīvā sistēma SuFi izpētei un attīstībai, vairāki studenti no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes, Latvijas Universitātes un Ālandu Lietišķo zinātņu universitātes uzsāka strādāt pie saviem zinātniskajiem darbiem saistībā ar SuFi projekta procesu un rezultātiem. SuFi kursa moduļu izstrāde notika gan MS Teams komunikācijas kanālos, gan Haaga-Helia Moodle platformā. Pirmajā pilotēšanas fāzē ir plānots iesaistīt 211 studentus no četrām institūcijām.

Sanāksmes noslēgumā visiem bija iespēja piedalīties SVID analīzē, pielietojot tiešsaistes Padlet sienu, lai apspriestu SuFi projekta stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Kopumā visi partneri pauda gandarījumu par SuFi projekta sasniegumiem un pozitīvi novērtēja projekta 3. atskaites posma aktivitātes un rezultātus. Dalībnieku minētās galvenās stiprās puses bija šādas: laba komanda, elastīga projektu vadība, regulāra un auglīga komunikācija, izmantojot dažādus saziņas kanālus, jaunas zināšanas un perspektīvas skolotājiem, jauna pieeja nākotnes prasmju mācīšanai. Galvenās vājās puses: klātienes komunikācijas trūkums Covid-19 dēļ, neskaidrs izstrādāto mācību materiālu licencēšanas process. Dalībnieki minēja arī dažas iespējas, piemēram, jaunu mācību moduļu izstrāde, jaunu projektu pieteikumu sagatavošana un sadarbības veicināšana topošu projektu ietvaros.

Vēlam veiksmi SuFi konsorcijam pirmajā pilotēšanas fāzē 4. pārskata periodā no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 28. februārim!

Ieva Margeviča-Grinberga (SuFi projekta vadītāja LU),

Tamāra Pīgozne (SuFi projekta administratīvā vadītāja un eksperte LU)

un Svetlana Surikova (SuFi projekta eksperte un atbildīgā par komunikāciju LU).

Par projektu:

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Projekta mājaslapā)

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē) 

Dalīties