Erasmus+ starptautiskais projekts „Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school - ARETE CATALYST” (Atbalsts skolotājiem starppersonu kompetences un rakstura audzināšanas pilnveidei skolā) noslēdzies ar Spānijas, Igaunijas un Latvijas sadarbības rezultātā izstrādāto programmu “Teacher training program for enhancing pupils’ flourishment at school”, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilības veicināšanai” 36 stundu apjomā LU, igauņu kolēģu izstrādāto spēli „Vērtību lielveikals”, iestrādēm starptautiskām publikācijām, idejām jauniem projektiem.

Dalīties