2019. gada 27. septembrī LU Zinātņu mājā radošā un emocionālā LU simtgades svētku gaisotnē norisinājās Erasmus+ starptautiskā projekta „Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school - ARETE CATALYST)” (Atbalsts skolotājiem starppersonu kompetences un rakstura audzināšanas pilnveidei skolā) informatīvi praktisks seminārs. Tajā Rīgas skolu pedagogi tika iepazīstināti ar projekta ietvaros izstrādāto skolotāju izglītības programmu skolēnu izaugsmes veicināšanai skolā, kuras mērķis ir sagatavot skolu skolotājus savas iestādes izglītības kultūras bagātināšanai, koncentrējoties uz starppersonu kompetencēm, caurviju prasmēm un rakstura audzināšanu.

Projekta filozofija sakņojas semantikā. Arete (grieķu valodā: ἀρετή) nozīmē "jebkura veida izcilību", arī "morālo tikumu", grieķiem tas bija saistīts ar "mērķa sasniegšanu"; savukārt katalizatora ietekmē tiek paātrināta vai palēnināta kāda ķīmiska reakcija katalīzes procesā, pašam šajā reakcijā ķīmiski nemainoties un paliekot sākotnējā daudzumā (Vikipēdija). Projekta kontekstā skolotājs ir procesu ierosinātājs un sekmētājs, kurš skolēniem palīdz sasniegt izcilību.
Lai pārvarētu lielākos 21. gs. izaicinājumus – ienākumu nevienlīdzība, sociālā noslāņošanās un sociālā atstumtība, globālā sasilšana, terorisms, kibernoziegumi, nepietiek attīstīt tikai prasmes, tāpēc, īstenojot kompetenču pieeju izglītības satura reformas kontekstā, „SKOLA2030” definētas ne tikai caurviju prasmes, bet arī 12 tikumi. Projekts „ARETE CATALYST” piedāvā vienu no to iedzīvināšanas ceļiem.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pārstāve Anita Pēterkopa sveica LU simtgadē un izteica gandarījumu, ka programmas izstrādē un realizācijā RD kā projekta vadošajiem partneriem bija iespēja sadarboties tieši ar LU mācībspēkiem.
Par labo praksi starppersonu kompetenču un rakstura izglītības veicināšanā skolā stāstīja Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktore Anna Jermakovča un Rīgas Imantas vidusskolas direktore Ingūna Helviga. Tā kā 24 Rīgas Imantas vidusskolas pedagogi piedalījās programmas aprobācijā, LU lektori pauda neviltu prieku un izjuta patiesu gandarījumu par to, ka direktores prezentācijā saskatīja daudzu kursos piedāvāto teorētisko atziņu iedzīvināšanu un praktisko paņēmienu izmantošanu savas skolas vidē.
Radošajās darbnīcās

  • “Tikumu valoda” dalībnieki pilnveidoja izpratni par tādiem jēdzieniem kā „tikums”, „raksturs”, „vērtības”, „personība”, „temperaments”, un „morālais ieradums” (Dr. paed. Manuel Joaquín Fernández González);
  • "Komunikācija" bija iespēja izmēģināt interaktīvu metodi efektīvas komunikācijas paņēmienu izmantošanai sadarbības, aktīvas un atbildīgas iesaistīšanās veicināšanai; Dr. psych. Ieva Stokenberga, LU);
  • "Vērtību mārketings" dalībniekiem bija iespēja izmēģināt inovatīvas metodes vērtību apguves veicināšanai (Dr. paed. Ieva Margeviča-Grīnberga, LU).

Prieks par projekta ilgtspēju - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilība sveicināšanai” 36 stundu apjomā, kā arī, atsaucoties uz pedagogu pieprasījumu, projekta dalībnieki ir ieinteresēti un motivēti iesaistīties metodisko resursu izstrādē un sagatavot piedāvājumu atbalsta sniegšanā skolu pedagogiem rakstura audzināšanas labās prakses iedzīvināšanai skolā.
Skolotāju dienas priekšvakarā mans kā projekta vadītājas LU un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas direktores sirsnīgs PALDIES par atbalstu un radošu, produktīvu sadarbību Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvjiem: projekta vadītājai un Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja vietniecei Sanitai Lācei un projektu grupas koordinatorei Ilzei Spundei, kā arī Vispārējās izglītības skolu nodaļas galvenajai speciālistei – ekspertei Veltai Zdanovskai; LU lieliskajai komandai - Ievai Margevičai-Grīnbergai, Ievai Stokenbergai, Ditai Nīmantei un Manuelam Fernandezam; projekta sadarbības partneriem no Rīgas katoļu ģimnāzijas (Latvija); Ovjedo Universitātes (Spānija); Ovjedo skolotāju izglītības centra (Spānija); Izglītības un kultūras konsultatīvo padomes (Spānija); Tartu Universitātes (Igaunija); Tartu sv. Pētera luterāņu skolas (Igaunija); kā arī Rīgas Imantas vidusskolas pedagogu saimei par aktīvu līdzdalību programmas aprobācijā un, protams, visiem ieinteresētajiem, zinātkārajiem un smaidīgajiem semināra dalībniekiem, bez kuriem šis seminārs vienkārši nebūtu noticis!

Dalīties