The main research directions in 2020–2024

In 2021, within the research project “Human, Technologies and Quality of Education” nine research sub-projects are implemented:

 1. Skolēnu digitālās mācīšanās resursi tikumu iedzīvināšanai un caurviju prasmju pilnveidei izglītības satura reformas kontekstā Latvijā (manager T.Pīgozne);
 2. Skolu vadītāju un skolotāju profesionālās kompetences pilnveide skolēnu tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā (manager S.Surikova);
 3. Darbinieku piemērotības un potenciālās attīstības novērtēšanas metodes izstrāde II (manager I.Austers);
 4. Topošo skolotāju metakognitīvo prasmju pilnveide studiju procesā (manager I.Briška);
 5. Dizaina produktu radīšanas apguve studiju procesā topošajiem dizaina un tehnoloģiju pedagogiem (manager M.Urdziņa-Deruma);
 6. Iekļaujoša augstākā izglītība: akadēmiskā personāla un studentu pieredzes izpēte (manager S.Baranova);
 7. Bērna vecāku emociju regulācija, audzināšanas pieejas, bērna emociju regulācija un to saistība ar bērna attiecību grūtībām (manager  S.Sebre);
 8. Piederības Latvijai psiholoģisko sastāvdaļu loma uztvertā sociālā konteksta un emigrācijas nodomu mijiedarbībā universitātes studentiem  (manager A.Koļesovs);
 9. Skolotāju konverģentas un diverģentas domāšanas saistība ar iesaisti izglītības pārmaiņās (manager M.Raščevska).

In 2020, within the research project “Human, Technologies and Quality of Education” fifteen research sub-projects are implemented:

 1. Tehnoloģiju resursu izmantošanas piedāvājums STEM millenium paaudzes jēgpilnas digitālās mācīšanās pieprasījumam kompetenču pieejas realizācijai izglītības satura reformas kontekstā Latvijā (manager T.Pīgozne);
 2. Skolēnu tikumiskās audzināšanas jautājumu izpēte Latvijas izglītības satura reformas kontekstā (manager S.Surikova);
 3. Vizuāla darbība kā caurviju kompetence mācīšanās procesā (manager A.Avotiņa);
 4. Skolotāja profesionālās karjeras veidošanās nosacījumi sākotnējās skolotāju izglītības studiju procesā izglītības pārmaiņu kontekstā (manager G.Kraģe);
 5. Padomju bērnība publiskās vēstures diskursā (manager I.Ķestere);
 6. Izglītības pētījumu pieredze dažādu akadēmisko kopienu kontekstā (manager M.Depāpe);
 7. Kultūras izpratnes īstenošana pamatizglītībā pārmaiņu kontekstā (manager I.Briška);
 8. Digitālo prasmju apguves saistība ar skolēnu sasniegumiem lasīšanā PISA 2018 (manager R.Kiseļova);
 9. Skolotāju studiju programmu kandidātu atlasei paredzētā oriģināla konstrukta instrumenta “Skolotāja konverģentās un diverģentās domāšanas tests” faktoriālā validitāte un ticamība (manager M.Raščevska);
 10. Talantīgo skolēnu mācīšana un mācīšanās dizainā un tehnoloģijās vispārizglītojošajā skolā (manager M.Urdziņa-Deruma);
 11. Pieejamība un iekļaušanās augstākajā izglītībā: X gadījuma analīze (manager D.Nīmante);
 12. Jaunā mācību satura ieviešanas gaitas novērtēšana (manager S.Umbraško);
 13. Kolektīvā muzicēšana kā kulturālas mācīšanās process (manager G.Bernāts);
 14. Vainlendas adaptīvās uzvedības aptaujas, trešais izdevums (Vineland Adaptive Behavior Scales III) adaptācija latviešu valodā sākumskolas vecuma bērniem (manager S.Sebre);
 15. Uztvertais atbalsts akadēmiskajā jomā studentu piederības Latvijai un emigrācijas nodomu prognozē (manager A.Koļesovs).