The number of SIP publications (2009-2015)

Publikāciju veids/līmenis A(4) B(3) C(2) D(1) Skaits kopā
Recenzētas zinātniskas un citas monogrāfijas 0 1 4 8 13
Sastādīti zinātniski izdevumi 0 0 0 1 1
Trešo personu pasūtināti pārskati par pētījumiem 0 6 13 15 34
Raksti zinātniskos žurnālos 2 12 28 104 146
Raksti zinātniskos krājumos, nodaļas kolektīvās monogrāfijās, redaktora ievadvārdi šādām monogrāfijām un krājumiem 0 13 15 17 45
Konferenču ziņojumi vai tēzes 13 31 5 63 112
Enciklopēdiju rakstu vai šķirkļu publikācijas 0 0 0 0 0
Mācību-metodiskās un populārzinātniskās publikācijas 9 0 16 30 55
Publicētas recenzijas un uzrunas, publicistika 0 0 0 22 22
Tulkojumi 0 0 0 5 5
Zinātniski recenzēti rakstu krājumi 0 0 3 9 12
Promocijas darbi 0 0 0 5 5
Kopā 24 63 84 279 450
 

Tabulā ir iekļauti šādu vadošo pētnieku un pētnieku publicēšanās rezultāti: Irina Maslo, Manuels Fernandezs, Svetlana Surikova, Tamāra Pīgozne, Zanda Rubene, Iveta Ķestere, Lūcija Rutka, Sanita Baranova, Ērika Vugule, Emīlija Černova, Sarmīte Tūbele.