Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagoģijas doktora studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.01.2016.
Iegūstamais grāds: Pedagoģijas doktors, Dr.paed.
Studiju programmas kods: 51142
Programmas īstenošanas vieta: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083  
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144 KP (180 ECTS)
Studiju programmas forma un ilgums: PLK (pilna laika klātiene, 3 gadi) vai NLK (nepilna laika klātiene, 4 gadi)
Studiju programmas direktore: Dr.paed., prof. Zanda Rubene  
Studiju programma ir apstiprināta: Doktorantūras padomes sēdē 27.08.1999., protokols Nr.1, DP priekšsēdētāja I.Maslo;
LU PPI Domes sēdē 31.08.1999., protokols Nr.3, Domes priekšsēdētāja Ā.Karpova;
LU Zinātnes padomes sēdē 27.10.1999., protokols Nr.2, Zinātņu prorektors J.Lācis;
LU Senāta sēdē 29.11.1999., lēmums Nr.153, Senāta priekšsēdētājs M.Auziņš
Studiju programma ir licencēta: 26.12.2000.
Studiju programma ir akreditēta: No 03.04.2002. līdz 18.06.2008. (IZM Akreditācijas komisijas lēmums Nr.541)
Studiju programma ir atkārtoti akreditēta:18.06.2008.-31.12.2014., 12.06.2013.-11.06.2019.
 

Papildinformācija:

Informācija par programmu LU mājas lapā

Programmas licencēšana un akreditācija

Pedagoģijas nozarē aizstāvētie promocijas darbi (pēc pedagoģijas apakšnozarēm)

Informācija par doktora studijām Latvijas Universitātē

LU PPMF studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" pašnovērtējuma ziņojums (2013)

LU PPMF studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" pašnovērtējuma ziņojums (2014)