Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU pētniecības projekts Nr. 2007/ZP-42 "Sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveide mikrogrupu mācību darbībā"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.07.2015.

Projekta vadītāja: Dr.habil.paed., prof. Irīna Maslo

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2007 - 15.12.2007

Projekta mērķis: promocijas darba “Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei” pabeigšana un veiksmīga aizstāvēšana, doktora grāda iegūšana sociālās pedagoģijas apakšnozarē.

Projekta īstenotāji: Irīna Maslo, Svetlana Surikova.

Projekta rezultāti:

Projekta gaitā tapuši vairāki zinātniskie raksti (4 – nopublicēti, 1 – pieņemts publicēšanai, 2 – iesniegti publicēšanai):

Surikova, Svetlana (2007). Model of Developing Pupils’ Social Competence and Its Algorithm of Introducing in the Primary School Teaching/Learning Process. ATEE Spring University 2007. Changing Education in a Changing Society. May 3-6, 2007. – Klaipeda University, Lithuania, pp. 253-263. ISSN 1822-2196.

Surikova, Svetlana (2007). Sākumskolas skolēnu sociālās mijiedarbības pieredzes paplašināšanas iespēju nodrošināšana sociālās kompetences pilnveidei. Latvijas Universitātes raksti. 715. sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība. Latvijas Universitāte, 83.-100.lpp. ISBN 978-9984-802-75-6; ISSN 1407-2157

Surikova, Svetlana (2007). Socio-educational Transaction Approach to Development of Social Competence for Primary School Students at Risk of Social Exclusion. Tiltai, Vol. 3(40). Klaipeda University, Lithuaniapp. 73-94. ISSN 1392-3137

Surikova, Svetlana (2007). Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei. Promocijas darba kopsavilkums. Rēzekne: RA Izdevniecība, 56 lpp. ISBN 978-9984-779-68-3

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2007. gada 11. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu Svetlanai Surikovai sociālās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Mikrogrupu darbības organizēšana skolēnu sociālās kompetences pilnveidei”:   

Promocijas darbā definēta jaunāko klašu skolēnu sociālās kompetences būtība, piedāvājot jaunu skatījumu uz skolēna sociālo kompetenci kā līdzsvara nodrošināšanas pamatu starp individuālo un sociālo perspektīvu, kā arī noteiktas teorētiski pamatotas un praksē pārbaudītas jaunāko klašu skolēnu sociālās kompetences pilnveides un mikrogrupu darbības organizēšanas likumsakarības.

Pētījuma gaitā izstrādāts un praksē pārbaudīts jaunāko klašu skolēnu sociālās kompetences pilnveidi veicinošs mikrogrupu darbības organizācijas modelis un izstrādāti ieteikumi tā ieviešanai mācību procesā jaunākajās klasēs, kam ir īpaša praktiskā nozīmība Latvijas mazākumtautību pamatizglītības reformu kontekstā.

Veiktā teorētiskā un empīriskā pētījuma rezultāti varētu būt īpaši saistoši sākumskolas skolotājiem – klases audzinātājiem, kā arī mācību priekšmetu skolotājiem, kas strādā ar jaunākā skolas vecuma bērniem ne tikai mazākumtautību skolās, bet arī skolās ar latviešu mācībvalodu.

Pētījuma gaitā izstrādātais sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveides teorētiskais modelis (mikrogrupu darbības organizācijas modelis) un it īpaši tā ieviešanas teorētiskais algoritms var tikt plaši izmantots ne tikai skolas pedagoģiskajā procesā, bet arī  ārpus skolas, piem., skolēnu interešu izglītībā (skolēnu interešu centru, mākslas skolu u.tml. darbībā), ģimenes ikdienā u.tml., kā jebkura izglītojošā, audzinošā, attīstošā pasākuma struktūra, jebkuras refleksīvās funkcijas (mērķa izvirzīšana, plānošana, lēmuma pieņemšana u.c.) apguves secība.

Atskaite par projektu (prezentācija, PDF, 706 Kb)