Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU pētniecības projekts Nr. 2007/ZP-41 "Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas izpētes metodoloģija"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.07.2015

Projekta vadītāja: Dr.habil.paed., prof. Irīna Maslo

Projekta īstenošanas laiks: 2007.-2009. 

Projekta mērķis: Izveidot jaunās paaudzes skolēnu un studentu mācīšanās kvalitātes un mācību / studiju darbības efektivitātes mijsakarību noteikšanas metodoloģisko bāzi promocijas, grantu un citiem akadēmiskā personāla pētījumiem un akadēmiskām studijām un starptautiskai sadarbībai

Projekta īstenotāji: Irīna Maslo, Rudīte Andersone, Imants Gorbāns, Sanita Baranova, Romāns Alijevs, Andra Fernāte, Elīna Maslo, Liesma Ose, Antra Ozola, Ineta Lūka, Svetlana Surikova, Daiga Kalniņa, Linda Daniela, Emanuēls Fernandezs, Sarmīte Ludborža, Jeļena Jaņeviča, Aira Kumerdanka, Irēna Žogla, Lūcija Rutka, Jānis Mencis.

Projekta rezultāti: Projekta 1. posmā (2007.g.) izveidotā LU PPF PZI pedagoģijas doktora studiju metodoloģiskā bāze ir guvusi starptautisku atzinību, par ko liecina projekta 2. posmā (2008.g.) izdotais starptautiskais zinātnisko rakstu krājums:  

Maslo, Irina; Kiegelmann, Mechthild; & Huber, L. Günter  (Eds.) Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6. Authors: Maslo, Irina; Kiegelmann, Mechthild; Huber, Günter; Gento, Samuel; Medina, Antonio; Domínguez, Concepción; Herfort, Inge; Weiss, Andreas; Witzel, Andreas; Ullrich, Annette; Wood, Wendy; Cook, Leslie; Pigozne, Tamara; Sánchez Romero, Cristina; Surikova, Svetlana; Fernate, Andra; Luka, Ineta; Flavian, Heidi; Birzina, Rita; Organisjana, Karine; & Koke, Tatjana. Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, 258 p. ISBN 978-3-9812701-1-2

Rakstu krājumā apkopotas publikācijas, kuras parāda kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības integrācijas iespēju dažādību Latvijā, Vācijā un Spānijā, t.sk. apkopoti Latvijas jauno zinātnieku un doktorantu starptautiski recenzētie promocijas pētījumi, kuros ir integrēta kvalitatīvā un kvantitatīvā pētniecības pieeja, kā arī starptautiskās sadarbības pētniecības pieeja, kas ļāva uzlabot Latvijas promocijas pētījumu metodoloģiju:

Maslo, Irina; Kiegelman, Mechthild (2008). Introduction and Overview. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6. Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.7-19. ISBN 978-3-9812701-1-2

Maslo, Irina; Huber, Günter L. (2008). From Quasi-Experimental to Qualitative Approach: Use of Mixed Methods in the International Collaboration of Researchers. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6.  Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.20-37. ISBN 978-3-9812701-1-2

Pigozne, Tamara; Maslo, Irina (2008). A Qualitative Approach to Research of Integration as Value Orientation of Youth in Rezekne, Latvia, in a Multicultural Media Environment as a Learning Place. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6.  Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.110-122. ISBN 978-3-9812701-1-2

Surikova, Svetlana (2008.) A Qualitative Approach to Research of Understanding of Children’s Social Competence and the Opportunities for Its Development. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6.  Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.135-147. ISBN 978-3-9812701-1-2

Fernate, Andra (2008.) A Combination of Quantitative and Qualitative Research Methods for Data Sequential Analysis in PhD Thesis “Transdisciplinarity of Learning for Promoting Physical Literacy”. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6.  Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.148-166. ISBN 978-3-9812701-1-2

Luka, Ineta (2008). An Evaluation Research for Supporting of Students’ ESP Competence in the Studies of a Higher Educational Establishment. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6.  Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.167-186. ISBN 978-3-9812701-1-2

Birzina, Rita (2008). Implementation of Humanistic Principles of Teaching for Improving Learning of ICT for Adult students. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6.  Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.195-217. ISBN 978-3-9812701-1-2

Oganisjana, Karine;  Koke, Tatjana (2008). Developing Students’ Enterprise: the Gap between the Needs and the Reality. In: Qualitative Psychology in the Changing Academic Context. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 6.  Maslo, I., Kiegelmann, M., & Huber, G.L. (Eds.) Germany, Tübingen: Center for Qualitative Psychology, pp.218-233. ISBN 978-3-9812701-1-2

Pētnieciskā projekta 1. un 2. posma rezultāti tika interpretēti vispārējās, sociālās, skolas un augstskolas pedagoģijas aspektos. Uz tās pamata izstrādāti un iesniegti (pozitīvs ekspertu atzinums) divi konsolidēti LZP granti un pieteikti 2 ES projekti (pozitīvs ekspertu vērtējums, bet finansējums netika piešķirts).

Izveidota LU PPF PZI e-platforma pētniecības vajadzībām (reader, glosārijs, e-tīkls pētniecisko datu vākšanai un apmaiņai utt):

Izveidota zinātnisko avotu (reader) datu bāze: starptautiskajā zinātniskajā apritē izmantojami zinātniskie raksti, monogrāfijas – zinātniskā pamatliteratūra (ieskanēti, elektroniskie utt.) acrobat-reader formātā pēc apakšnozarēm – papildināta ik gadu.

Izveidots pedagoģijas terminoloģijas glosārijs latviešu, angļu, vācu un krievu valodās – papildināts ik gadu.

Izveidota kvantitatīvo datu bāze: 8.-9. klašu skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolu vadītāju aptaujas dati (2007.gads); 11.-12. klašu skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolu vadītāju aptaujas dati (2008.gads); studentu un docētāju kompetences izpētes dati (2009.gads) - turpmākajiem promocijas, LU PPF un LU PPF PZI starptautiskajiem pētījumiem.

Izveidota kvalitatīvo datu bāze pozitīvās mācīšanās veicināšanas pieredzes izzināšanai (ekspertu (mērķgrupu) fokusa grupu diskusiju dati, fokusa grupu transkripcijas un video dokumentācija): 8.-9. klašu skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolu vadītāju interviju dati (2007.gads); 11.-12. klašu skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un skolu vadītāju intervijas dati (2008.gads); studentu un docētāju intervijas dati (2009.gads) - turpmākajiem promocijas, LU PPF un LU PPF PZI starptautiskajiem pētījumiem.

Pētījuma metodoloģijas kopiestrāde ļāva paaugstināt disertāciju metodoloģiju un izpētes kvalitāti un saīsināja  7 doktora darbu izstrādes laiku ar promocijas darba aizstāvēšanu doktora studijām paredzētajā laikā (A.Fernāte,  R.Birziņa, S.Surikova, I.Lūka, D.Nīmante, M.Čehlovs, L.Daniela). 

Pētījuma rezultāti ļāva Latvijas Universitātei iekļauties Āzijas un Eiropas mūžmācīšanās pētniecības un izglītības tīklā (ASEM LLL Hub) kā pētnieciskai institūcijai, kas nodrošina starptautiskās mūžmācīšanās pētniecības integrāciju akadēmiskajās studijas un doktorantūras skolas izveides stabilu pamatu.

Pētnieciskas darbības rezultātā tika izvirzītas hipotēzes turpmākiem pētījumiem, kas paver jaunas tēmas pedagoģijas doktora pētījumiem LU PPF PZI projektos.

Uzsākta Eiropas pētniecisko institūtu koplietošanas datu bāzes izveide, kas paplašina doktorantu, jauno zinātnieku un akadēmiskā personāla praktiskās prakses orientētās starptautiskās un sadarbības pētniecības pieredzes iegūšanu.

Projekta rezultāti publicēti starptautiskās konferences „ATEE Spring University 2008. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching” rakstu krājumā:

Ose, Liesma; Surikova, Svetlana; Fernāte, Andra; Daniela, Linda; Kalniņa, Daiga; & Maslo, Irīna (2008). Jaunās paaudzes mācīšanās pamatskolā: mācīšanās panākumi kā kvalitatīvās pamatizglītības likumsakarības. [The new generation of basic school learners: achievements in learning as regularities of quality learning]. ATEE Spring University 2008. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. (May 2-3, 2008). Association for Teacher Education in Europe. Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. University of Latvia Press, pp. 442-449. CD format. ISBN 978-9984-825-51-9

Kalniņa, Daiga;  Eiholca, Anita;  Briška, Ilze; Baranova, Sanita; Āboltiņa, Līga; & Žogla, Irēna (2008). Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitāte pamatskolā. [Quality of facilitating new generation learners’ learning at basic school].  ATEE Spring University 2008. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. (May 2-3, 2008). Association for Teacher Education in Europe. Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. University of Latvia Press, pp. 450-461. CD format. ISBN 978-9984-825-51-9

Daniela, Linda; Surikova, Svetlana; Fernāte, Andra; Priedīte, Vēsma; Oganisjana, Karine; & Andersone, Rudīte (2008). Jaunās paaudzes mācīšanās: Kas kavē pusaudžu mācīšanās panākumus skolā? [Learning of the new generation: what are the obstacles to good learning at school?] ATEE Spring University 2008. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. (May 2-3, 2008). Association for Teacher Education in Europe. Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. University of Latvia Press, pp. 462-471. CD format. ISBN 978-9984-825-51-9

Projekta rezultāti publicēti izdevumā „Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 741. sējums.”

Fernāte, Andra;  Kalniņa, Daiga; Daniela, Linda; Žogla, Irēna; &  Maslo, Irīna (2008). Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitāte pamatskolā: kas veicina un kas kavē pusaudžu mācīšanos? [The Learning Quality of the New Generation: What Fosters and What Are the Obstacles to Learning at Basic Schools?] Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 741. sējums. Latvijas Universitāte, LU Akadēmiskais apgāds, 25.-34.lpp. ISBN 978-9984-45-070-4; ISSN 1407-2157

Projekta rezultāti publicēti starptautiski citējamā British Education Index (BEI) datu bāzes Eduction-line  rakstu kolekcijā: 

Maslo, Irina; Fernate, Andra; Kalnina, Daiga; & Daniela, Linda (2008). Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education? Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Goteborg, 10-12 September 2008. The document was added to the Education-line collection on 18 August 2008. British Education Index data base. ID 173918

Projekta rezultāti publicēti starptautiskās konferences "Frameworks for Supporting Lifelong Learning" rakstu krājumā:

Fernate, Andra (2008). The Jointly Established Research of Fostering the New Generation Learning. Asia-Europe Conference on Lifelong Learning. Peking University, Beijing, China, November 25, 2008, pp. 544-563.

Projekta rezultāti apspriesti:

2007. gada 14. decembrī apaļā galda diskusijā - seminārā "Ko iemācīja skola?", kuru rīkoja Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvā padome mazākumtautību izglītības jautājumos.

2008. gada 4. februārī LU 66. zinātniskās konferences bioloģijas didaktikas sekcijā.

2008. gada 8. februārī LU 66. zinātniskās konferences sekcijā “2007. gada LU pētniecības projekti Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē”. Atskaite par projekta 1. posmu (prezentācija, PDF, 184 Kb)

2008. gada 2.-3. maijā starptautiskajā konferencē „ATEE Spring University 2008. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching”” (Rīga, Latvija).

2008. gada 10.-12. septembrī ECER 2008 konferencē „From Teaching to Learning”  (Göteborg, Sweden):

2008. gada 24. novembrī ASEM LLL Hub 5. tīkla „ASEM pamatkompetences” sanāksmē (Pekina, Ķīna).

2009. gada 5. februārī LU 67. zinātniskās konferences sekcijā “2008. gada LU pētniecības projekti Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē”. Atskaite par projekta 2. posmu (prezentācija, PDF, 266 Kb)