Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU pētniecības projekts Nr. 2007/ZP-43 "Bērnu ar īpašām un speciālajām vajadzībām iekļaušanās vispārizglītojošā skolā Latvijā"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.07.2015

Projekta vadītāja: Dr.habil.paed., prof. Irīna Maslo

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2007 - 15.12.2007

Projekta mērķis: Izstrādāt promocijas darbu par tēmu “Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts”.  

Projekta īstenotāji: Irīna Maslo, Dita Nīmante.

Projekta rezultāti:

Realizēts promocijas darba pētījums “Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts”, pētījuma rezultāti apspriesti zinātniskā diskusijā (priekšaizstāvēšanā) 2007. gada 20. decembrī. Ar Doktorantūras padomes lēmumu (2007. gada 20. decembrī) nolemts darbu pēc recenzentu piezīmju labojumiem iesniegt LU promocijai.

Promocijas darba vēsturiskā daļa tika sagatavota starptautiskai apspriešanai  zinātniskā konferencē Leipcigas Universitātē, kā arī notika zinātniskā darba apspriešana konferencē „Sonderpadagogishe Forderung im Spannungsfeld von Rehabilitation, Integration, Inklusion” 2008. gada 11.-12. janvārī, Leipcigā.

Projekta rezultāti apkopoti vairākos zinātniskajos rakstos:

Nīmante, Dita (2007). Iekļaušanās iespējas vispārizglītojošā Latvijas skolā bērniem ar speciālām un īpašām vajadzībām. Latvijas Universitātes raksti. 715. sējums. Pedagoģija un skolotāju izglītība. Latvijas Universitāte, LU Akadēmiskais apgāds, 101.-113.lpp. ISBN 978-9984-802-75-6; ISSN 1407-2157 

Nīmante, Dita (2008). Inclusive School in an Inclusive Society. In: Gefährdete Jugendliche. Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. Band 6. Kruze, Aida; Schulz, Dieter; & von Wolffersdorf, Christian (Hrsg.) Leipziger Universitätsverlag, S.225-243. ISBN 978-3865-832-45-0

Kestere, Iveta; Nimante, Dita (2008). Children with special and exceptional needs – a subject in the teacher training curriculum (Latvia, the late 19th century – 2004). ATEE Spring University 2008. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. (May 2-3, 2008). Association for Teacher Education in Europe. Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. University of Latvia Press, pp. 799-812. CD format. ISBN 978-9984-825-51-9

Nīmante, Dita (2008). Iekļaujošas izglītības izpratne Latvijā. [Understanding of inclusive education in Latvia]. ATEE Spring University 2008. Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. (May 2-3, 2008). Association for Teacher Education in Europe. Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. University of Latvia Press, pp. 433 – 442. CD format. ISBN 978-9984-825-51-9

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008. gada 18. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu Ditai Nīmantei sociālās pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts”: 

Darba novitāti raksturo normas un citādības dialektikas vēsturisks skatījums. Augstu vērtējams jēdziena „īpašās vajadzības” raksturojums daudzveidīgu teorētisko pieeju kontekstā. Progresīvs un svaigs šķiet autores sniegtais integrējošās un iekļaujošās izglītības detalizēts raksturojums un to atšķirību analīze. Aplūkojot daudzveidīgas pieejas, definēta iekļaujošā izglītība kā daudzdimensionāls process iekļaujošā skolā.

Promocijas darbs ir uzskatāms par vienotu un integrētu zinātnisku darbu, kas izglīto ikvienu lasītāju par iekļaujošās pedagoģijas jautājumiem un pārliecina par tās kvalitatīvas ieviešanas nepieciešamību mūsu valstī;

Veiktā zinātniskā pētījuma un praktiskā pētījuma rezultāti varētu būt īpaši saistoši ne vien vispārizglītojošajām skolām, bet arī IZM, kā arī citām atbildīgām institūcijām, kas iepazīstoties ar pētījuma rezultātiem varētu uzsākt pārmaiņu procesus, kas balstīti uz pētījuma rezultātiem, ir pamatoti un definēti. Tie varētu sekmēt iekļaujošās izglītības attīstību Latvijā kā praktiskā, tā politiskā līmenī.